Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu
het Natuurlijk Kringloop Systeem en de melkveehouderij

 

Menu

Home

Praktijk

Certificaat

Nieuwsarchief

Links

Vereniging


Contact :

Cees van Zadelhoff,
voorzitter
Vreemlandseweg 36
Nightevecht
0294 - 251491

----------------
Kors den Hartog,
secretaris
Polderweg 2
Eesveen
06 - 20 24 60 19

------------------
Communicatie:
Diana Saaman
T: 06 51451614

 

 

 

Op deze website leest u alles over de manier waarop de bij de VBBM aangesloten boeren duurzame landbouw bedrijven en dus oog hebben voor dier en milieu. De VBBM-leden werken vanuit het denken in een Natuurlijk Kringloop Systeem (NKS) De VBBM spant zich in om het NKS systeem en het daarbijhorende Bovengronds Aanwenden van Dierlijke Mest erkend te krijgen bij de overheid, maatschappelijke organisaties en collega boeren.

Actueel -2008

Maart 2008- Onderzoek door Wagenigen Universiteit: Bovengronds uitrijden moet kunnen!
De overheid moet overwegen om het regionaal toe te staan om mest bovengronds uit te rijden.
Dat concludeert Marian Stuiver van de Wageningen Universiteit in een onderzoek. Uit een groeiend aantal wetenschappelijk publicaties blijkt dat gedifferentieerd mestbeleid per regio het behoud van bodem en milieu, natuur en landschap bevordert. Stuiver baseert zich op experimenten in de Friese Wouden.
Stuiver vindt dat de overheid het bovengronds uitrijden van mest met een lager stikstofverlies, dus niet de klassieke drijfmest, regionaal zou moeten toestaan.Lees verder: >>>

Februari 2008- Brief naar LNV met projectaanvraag uitvoering motie
De VBBM heeft samen met de Aquarius Alliance een brief verstuurd naar de ministeries van VROM en LNV met een projectvoorstel om het Natuurlijk Kringloop Systeem met steun van de ministeries vorm te kunnen geven. Aanleiding voor het verzoek is de motie van Polderman en de positieve resulaten van het Kringloopboeren op het milieu en andere duurzaamheidsthema's. Iets wat de ministeries zeker aan moet spreken.
Wie is de organisatie Aquarius Alliance? Ga naar de website >>
Bijlage van de brief aan de minister met uitleg over kringloopsysteem >> Gezonde bodem en >> Mineralen

Januari 2008- Motie Kringloopboeren van Polderman (SP) aangenomen door Tweede Kamer!
De VBBM is zeer verheugd: het interesseren van Kamerleden voor het werken in kringlopen werpt zijn vruchten af: Sp -er Hugo Polderman diende een motie in om de minister van LNV te verzoeken beleidsruimte te bieden voor bijvoorbeeld VBBM -leden. De motie werd aangenomen! De VBBM bedankt Hugo Polderman voor zijn inspanningen om duurzame landbouw onder de aandacht te hebben gebracht. Lees de motie >>>

December 2007- VBBM deelnemer aan Ronde Tafel gesprek Evaluatie Meststoffen met Kamerleden
De VBBM ondersteunt en onderschrijft het doel van de Meststoffenwet, namelijk het bevorderen van de deugdelijkheid van meststoffen met het oog op het doel waarvoor ze gebruikt worden en tevens om de verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater door stikstof en fosfaat als gevolg van het gebruik van meststoffen te beperken. Wij nemen graag deel aan deze Evaluatie, omdat er een aantal punten zijn waar wij als vereniging verbeteringen in wensen te zien. Lees verder >>>

November 2007- Uitslagen Getuigschrift 2007
Klik op het pdf -logo links om de uitslagen te lezen van de VBBM -deelnemers in 2007