Home
Vereniging
Praktijk
Certificaat
Wetgeving
Actueel
Contact

 

 

 

 

 

 

Webdesign by
Frank en Frij 2005

info@frankenfrij.nl

 

   

Campagne “Tot op de Bodem

Een initiatief van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu(VBBM), ten behoeve van het indienen van een landelijk gedragen Burgerinitiatief na 1 januari 2006.

Print een handtekeningenlijst uit < klik hier >

Bovengronds mest uitrijden

Om een BURGERINITIATIEF in te dienen zijn
40.000
handtekeningen nodig

De VBBM wil een voorstel indienen om het Besluit Gebruik Meststoffen (BGM) aan te vullen/ te wijzigen, zodat de voorgeschreven wijze van het emissie arm aanwenden van dierlijke meststoffen wordt uitgebreid met het bovengronds aanwenden van dierlijke mest, mits deze mest aan bepaalde criteria voldoet, waaronder een lager ammoniak (ammonium stikstof)gehalte dan de door de overheid gestelde norm. De VBBM wil haar certificering systeem uitbreiden, zodat er een instrument is voor controle en handhaafbaarheid wat betreft het (emissie armer) bovengronds aanwenden van dierlijke meststoffen.

Waarom wil de VBBM haar dierlijke mest weer bovengronds uitrijden?
Nee, niet om de overheid dwars te zitten of om stank met de giertank te willen verspreiden om burgers en milieu te pesten. Ook niet uit eigenwijzigheid.
Ja, maar wel om de bodem te sparen! En de bodem is de basis van alles: van weidevogel, gewasgroei tot het leven in de bodem zelf! Mest is niet bedoeld om op een technische manier in de grond te spuiten. Ooit een koe gezien met een mestinjecteur erachter? Nee, wij ook niet.

Het bovengronds aanbrengen van mest is bewezen beter te zijn voor bodem en gewasgroei (lees: voedsel) En daar spant de VBBM zich voor in. Al jaren. TOT OP DE BODEM. Nu via dit Burgerinitiatief.
Doet u ook met ons mee?
De bodem is in ieders belang,

Uw handtekening en daarmee uw ondersteuning is van wezenlijk belang,
(Bent u ingezetene van Nederland en ouder dan 18 jaar? Dan mag u tekenen)

Lijst met gegevens van ondersteuningsgerechtigden

Hierbij ondersteun ik het voorstel van de VBBM verwerkt in het Burgerinitiatief met betrekking tot aanpassing van het Besluit Gebruik Meststoffen(BGM), zodat veehouders die voldoen aan duurzame milieunormen hun kwalitatief betere mest bovengronds mogen aanwenden tijdens de daarvoor al geldende perioden van het jaar. Ik heb kennis genomen van dit voorstel en wil graag dat de Tweede Kamer dit initiatief plenair in behandeling neemt:

Print een lijst uit om te tekenen <klik hier>

Datum: Naam: Adres + Woonplaats Geboortedatum: Handtekening:
         

Agrarisch Dagblad 17 november 2005: